Přijímací řízení

Vzhledem ke změnám, které nastávají v souvislosti s přijímacím řízením žáků na střední školy, zpracoval výchovný poradce informace, které předkládáme k využití. Informace jsou zpracovány na základě novely školského zákona, který nabyl účinnost k 1.1.2012.

 

Pokyny k přijímacímu řízení na střední školy
( nově )


1/   Kritéria přijímacího řízení stanovuje ředitel střední školy:
a/ pro obory s talentovou zkouškou - do 30.října ( + konzervatoře )
b/ pro ostatní obory - do 31.ledna

2/  Základní škola vydává zápisové lístky:
a/ pro obory s talentovou zkouškou + konzervatoře - do 30.listopadu
b/ pro ostatní obory - do 15.března
-to pouze zákonným zástupcům nezletilého žáka

3/  Podávání přihlášek
Podává uchazeč ( zákonný zástupce nezletilého ) přímo řediteli střední školy:
a/ poštou ( doporučeně )
b/ osobně
- na vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoře - do 30.listopadu
- na ostatní obory - do 1.března
( doporučuji - nenechávat na poslední chvíli )

4/  Přihlášky

-žák může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení ( případná ostatní kola
neomezeně )
- přihlášky může podat na 2 školy nebo obě na jednu školu ( musí však jít o různý obor
a různý termín)

Pozor!  -  pokud podáte přihlášky na různé školy a jsou na nich vypsány přijímací
zkoušky, nesmí se termíny překrývat  ( to neplatí, když součástí přijímacího
řízení přijímací zkoušky nebudou )
- na přihláškách nezapomínejte uvádět termíny přijímacího řízení
- k přihlášce lze přiložit i další doklady ( vždy kopie - zde zjistit, zda musí být ověřené ) -
- např. diplomy, vyjádření školského poradenského zařízení apod.
- dle požadavku střední školy - potvrzení lékaře ( v přehledech škol pod zkratkou PLP )


5/ Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

-do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí ( za doručení se považuje už oznámení
o nepřijetí )


6/ Zápisový lístek

-doručit do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí ( poštou, osobně )
Lhůta je dodržena, pokud je v poslední den předán k přepravě na poště
- zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou ( výjimkou je případ, kdy chcete uplatnit
zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání )


7/  Rozhodnutí

- ředitel střední školy určí pořadí uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na
www.stránkách ( přijetí a nepřijetí ) 

- přijetí - rozhodnutí se oznamuje už zveřejněním pod  přiděleným registračním číslem
( je datováno )
Pozor!    Pak už běží lhůta pro umístění zápisového lístku i lhůta pro odvolání
- nepřijetí - rozhodnutí je doručeno do vlastních rukou ( úložní doba je pět pracovních dnů )


8/  Poznámky

- informace dostane uchazeč nejpozději 7 dní před termínem přijímacího řízení
-pokud zápisový lístek nebude umístěn na školu do stanovené lhůty, přijetí se automaticky ruší
- při ztrátě zápisového lístku musí zákonný zástupce zažádat ( písemně ) o vydání nového
a vyplnit místopřísežné prohlášení o ztrátě
- doporučuji - po obdržení pololetního vysvědčení si udělat kopii čelní strany ( kvůli
pozdějšímu vyplňování přihlášek )
- sledovat na internetu nebo na krajském úřadě - které školy a jaké obory budou
v dalším přijímacím kole

Poznámka - přihlášku vyplňovat hůlkovým písmem, na stroji - modrá nebo černá barva


To samé platí pro zájemce o víceletá gymnázia - osmiletá ( pro žáky 5.tříd )
- šestiletá ( pro žáky 7.tříd )

 

Přihlášky - strana B:

žáci 9. tříd vyplńují 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

žáci 5. tříd - 1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy

žáci 7. tříd - 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy

 

Přihlášky jsou ke stažení na stránkách MŠMT nebo CERMATu (růžová barva).